จดหมายข่าว
ผลการคัดเลือกผลงานกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
วันอังคาร ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เพื่อรับการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Intergrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยนางศิริพร พานิชย์ ครูโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์ลภัส จันทคาธ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ได้รับการคัดเลือกผู้บริหารกิจการลูกเสือดีเด่นประจำปี 2565 ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดพัทลุง
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนหรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษาภายใต้ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมโครงการ "จิตอาสาปลูกป่าทะเลน้อยเฉลิมพระเกียรติ"
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ นายศรัณย์ คงทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทชายคู่ ในการแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
ประกาศการจัดการเรียนการสอนช่วงเวลาการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์ วันที่ 27 กรกฎาคม
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคารขอขอบคุณ กำนันบุญฤทธิ์ คงทองสังข์ กำนันตำบลนาขยาด นำผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกจิตอาสาตำบลนาขยาด พัฒนาโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานเฝ้าระวังสุขภาพจิตนักเรียนวิถีใหม่ด้วยการใช้ระบบ School Health HERO
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารและการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธื์ทางการเรียนของนักเรียน
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ "งานบวชสร้างสุข" ภาคใต้ตอนล่าง (สตูล พัทลุง ตรัง)
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม เกี่ยวกับการตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจำปี การควบคุมเงินคงเหลือ การเก็บรักษาเงิน การควบคุมการรับเงิน การควบคุมการจ่ายเงิน
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
นักเรียนโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารร่วมกันจัดถุงยังชีพ ออกเยี่ยมครู และนักเรียนโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารที่กำลังกักตัวเพื่อรอตรวจการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 64