ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางละเมียด ยังสังข์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสวลี คงศรี
ครู คศ.3