กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางละเมียด ยังสังข์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ