ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
  1.  ข้อมูลทั่วไป
       1.1  ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ตั้งอยู่เลขที่  332  หมู่ที่ 11  ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง รหัสไปรษณีย์  93110 โทรศัพท์  074 – 631182  โทรสาร  074-631182    
        1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ม.1 ถึงระดับ  ม.6
      1.3  มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ  5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านขันหมู่ โรงเรียนวัดลานแซะ  โรงเรียนวัดพังดาน   โรงเรียนวัดเกาะยาง  และโรงเรียนวัดโงกน้ำ
1.2.  ข้อมูลด้านการบริหาร
       1.2.1  ชื่อ – สกุลผู้บริหาร  นางสาวกาญจนา  เดชสม  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่  วันที่ 1  มีนาคม  พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบันเวลา 7 เดือน
       1.2.2 ประวัติโดยย่อของโรงเรียน
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร  เป็นโรงเรียนมัธยมระดับตำบล  มีเนื้อที่ 36 ไร่เศษ ประกาศ จัดตั้ง โดยกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2521 โดยนายล่อง  ยอดราช กำนันตำบลนาขยาด  ในขณะนั้น พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นและประชาชนได้รวบรวมเงิน จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนชั่วคราวเสาคอนกรีต จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน เปิดสอน 2 ระดับ คือ ม.1 และ ม.ศ.1    มีครู 5 คน นักเรียน 176 คน มีนักการภารโรง 1 คน มี นายประจวบ  อุ่นเศียร เป็นครูใหญ่คนแรก
        ปี พ.ศ. 2522 กรมสามัญศึกษา  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 6 ห้องเรียน
        ปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร 1 หลัง 8 ห้องเรียนห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง
        ปี พ.ศ. 2524   ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม
        ปี พ.ศ. 2525  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารถาวร 8 ห้องเรียน โรงฝึกงาน 1 หลัง
        ปี พ.ศ. 2526  ได้รับวัสดุ โครงการ ม.พ.ช. 2 รุ่น 4 มีนายประมาณ  ปรีชาติวงศ์  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
        ปี พ.ศ. 2530  โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มีนายถวิล  สัจจากุล ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
        ปี พ.ศ. 2532  มี นายมาโนชญ์  บัวแก้ว ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
        ปี พ.ศ. 2533  โรงเรียนเข้าโครงการมัธยมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (ม.พ.ช.ส.)
        ปี พ.ศ. 2536  มีนายวิโรจน์  แก้ววันเพ็ญ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
        ปี พ.ศ. 2537  มีนายธีรพล  คชพันธ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
        ปี พ.ศ. 2538  โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
        ปี พ.ศ. 2539  โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาจากการทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน 200,000  บาท
        ปี พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม
        ปี พ.ศ. 2541  ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 600,000  บาท
        ปี พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดสร้างสนามกีฬามาตรฐาน จำนวน 6,800,000  บาท ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการประเมินให้เป็นผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการประเภทโรงเรียนที่มีความยุ่งยากในการจัดการศึกษา
        ปี พ.ศ. 2543 ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่นระดับประเทศ
        ปี พ.ศ. 2544  ครูได้รับการประเมินให้เป็น ครูแกนนำ 100 % เป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดพัทลุง นายไพรัช  ขวัญศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
        ปี พ.ศ. 2545  นายเอกชัย  ด้วงจันทร์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ นายวินิต  นาควิโรจน์ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ครูได้รับการประเมินเป็นครูต้นแบบ 8 คน โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารกึ่งถาวร 1 หลัง จำนวน  1,080,000 บาท
        ปี พ.ศ. 2546 มีนายสุเทพ  เทโหปกรณ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ประมาณ 2 เดือน ได้ย้ายนายสมโชค  วรรณเวช มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่แทนโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงอาหาร แบบ 300 ที่นั่ง  และด้วยแรงศรัทธาจากคณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อปรับพื้นปูกระเบื้องอาคาร 216 ค
        ปี พ.ศ. 2548  มี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  เรืองศิริเดช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ  16  คน ได้รับงบประมาณน้ำท่วมปูพื้นใต้ถุนอาคาร 216 ค จำนวน  40,000  บาท งบประมาณซ่อมแซมรั้วหน้าโรงเรียนจาก สพฐ. จำนวน 95,000  บาท และเงินบริจาคทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน 125,000 บาท
        ปี พ.ศ. 2549 นายวินิต  นาควิโรจน์ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2549 ย้าย นายสุทัศน์  แก้วพูล  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
        ปี พ.ศ. 2551  นายสมบูรณ์   ขุนทิพย์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่  30 ธันวาคม  พ.ศ. 2552 -31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2553 และย้าย นายสมคิด   ทองสง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2553
         ปี พ.ศ. 2556  นายสมคิด  ทองสง  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม และแต่งตั้ง นายพิเชฏฐ์  เพ่งบุญ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่ วันที่   22 ธันวาคม  พ.ศ. 2556
         ปี พ.ศ. 2557 นายเอนก  พรมชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโตนด ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ตั้งแต่วันที่   9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  ถึง  29   ตุลาคม   2558 
         ปี พ.ศ. 2558  นายพิเชฏฐ์  เพ่งบุญ   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร  ตั้งแต่วันที่ 30   ตุลาคม  2558  ถึง  13  พฤศจิกายน  2559
         ปี  พ.ศ. 2559  นางสาวภิรัญญา  อินถิติ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร  ตั้งแต่วันที่  14  พฤศจิกายน  2559  ถึง วันที่  17  ตุลาคม  2561
         ปี  พ.ศ. 2561  นายสุพงษ์  ศรีสุวรรณวิเชียร  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร  ตั้งแต่วันที่  18  ตุลาคม  2561  ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562
         ปี  พ.ศ.2562  นางสาวกาญจนา เดชสม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร  ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2562  ถึง วันที่  พฤศจิกายน 2563
         ปี  พ.ศ.2563  นางสาวกาญจุรี  หมื่นอักษร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร  ตั้งแต่วันที่  10  พฤศจิกายน  2563  ถึง ปัจจุบัน