วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาของโรงเรียน  : ทักษะชีวิตดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม
วิสัยทัศน์
        พัฒนาความรู้  คู่คุณธรรม ภายใต้การมีส่วนร่วมและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21