ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำลังพลผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 145488
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามดูแลสถานศึกษา เดือนกรกฎาคม 2564 - เดือนกันยายน 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 357.5 KB 145485
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 1 146362
คำสั่งแต่งตั้งคณะครูเวรประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 146531
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 146360
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) Word Document ขนาดไฟล์ 139.34 KB 146504
เอกสารทำแฟ้มสะสมผลงาน ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 26.68 KB 146470
กลุ่มบริหารบุคคล
ขออนุญาตไปราชการในราชอาณาจักร และขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 134.28 KB 131580
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 131576
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 24.03 KB 126168
ลูกเสือ
พ.ร.บ.ลูกเสือ 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 4
คู่มือการสอบลูกเสือโลก,ลูกเสือพิเศษ,ลูกเส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.47 MB 4
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.44 KB 4
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.44 KB 4
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 324.32 KB 4
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.31 KB 4
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 468.77 KB 4
แนวปฏิบัติในการสอบวิชาพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.33 KB 4
6.วิชา ผู้จัดการค่ายพักแรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 4
5.วิชา นักอุตุนิยมวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 4
4.วิชา หัวหน้าคนครัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.61 KB 4
3.วิชา นักธรรมชาติวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 753.33 KB 4
2.วิชา นักเดินทางไกล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 839.33 KB 4
1.วิชา นักดาราศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 5