ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>โปรแกรมสร้าง E book 100512
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำลังพลผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 122247
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามดูแลสถานศึกษา เดือนกรกฎาคม 2564 - เดือนกันยายน 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 357.5 KB 122245
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 1 123122
คำสั่งแต่งตั้งคณะครูเวรประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 123291
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 123119
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) Word Document ขนาดไฟล์ 139.34 KB 123264
เอกสารทำแฟ้มสะสมผลงาน ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 26.68 KB 123230
กลุ่มบริหารบุคคล
ขออนุญาตไปราชการในราชอาณาจักร และขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 134.28 KB 108339
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 108336
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 24.03 KB 102926