ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โปรแกรมสร้าง E book 1816
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำลังพลผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 23553
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามดูแลสถานศึกษา เดือนกรกฎาคม 2564 - เดือนกันยายน 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 357.5 KB 23553
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 1 24429
คำสั่งแต่งตั้งคณะครูเวรประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 24598
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 24425
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) Word Document ขนาดไฟล์ 139.34 KB 24572
เอกสารทำแฟ้มสะสมผลงาน ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 26.68 KB 24536
กลุ่มบริหารบุคคล
ขออนุญาตไปราชการในราชอาณาจักร และขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 134.28 KB 9646
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 9644
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 24.03 KB 4232