ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สภานักเรียนโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสภาเด็กระดับเทศบาล
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สภานักเรียนโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสภาเด็กระดับเทศบาล เพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนใหม่ให้เกิดขึ้น เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่าง และความรู้ในเรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยนายทักษกร รุ่งพุด ประธานคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอควนขนุน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาขยาด
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2563,13:27   อ่าน 41 ครั้ง