ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา เดชสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :