ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา เดชสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม พ.ศ. 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2563-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ พิเคราะห์
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :