จดหมายข่าว
ผลการคัดเลือกผลงานกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
ผลการคัดเลือกผลงานกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
????กิจกรรมถอดบทเรียน ครูผู้สอน
#รางวัลระดับดีมาก นายวิศรุต คงเทพ ครูโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
????กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต
#รางวัลระดับดี. โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร โดยนางสาวสุฑาทิพย์ สงคง
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2565,08:57   อ่าน 256 ครั้ง