คณะผู้บริหาร

นางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา