ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปราณี ชูรอด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรนิภา สุขคุ้ม
ครูผู้ช่วย