ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบุญธิดา อิญญา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์