ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชัชพร แหละหีม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภัสฎาวรรณ แย่้มทิม
ครู คศ.1

นายวิศรุต คงเทพ
ครูผู้ช่วย