กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจริยา ไทยเสรีกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภัสฎาวรรณ แย่้มทิม
ครู

นายวิศรุต คงเทพ
ครูผู้ช่วย

นางสาววณิชยา แก้วสุข
ครู