ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุพงษ์ ศรีสุวรรณวิเชียร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศิริพร พานิชย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุฑาทิพย์ สงคง
ครูอัตราจ้าง