กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางศิริพร พานิชย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุฑาทิพย์ สงคง
ครูอัตราจ้าง