กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวิโรจน์ พิเคราะห์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวฉัตรพิไล จันทร์ราม
ครู