ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : แฟ้มสะสมผลงาน ภูวริดา
ชื่อนักเรียน : นางสาวภูวริดา พิศมัย
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,10:08   อ่าน 163 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แฟ้มสะสมผลงาน วุฒิชัย
ชื่อนักเรียน : นาย วุฒิชัย รักษ์ขาว
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,10:06   อ่าน 150 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แฟ้มสะสมผลงาน วริศรา ดำสินธู์
ชื่อนักเรียน : นางสาววริศรา ดำสินธุ์
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,10:06   อ่าน 129 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แฟ้มสะสมผลงาน พัธชยุตมิ์
ชื่อนักเรียน : นาย พัธชยุตมื์ ยอดราช
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,10:05   อ่าน 159 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แฟ้มสะส้มผลลงาน พงศทร
ชื่อนักเรียน : นาย พงศทร จอมชิตกล่ำ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,10:03   อ่าน 112 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แฟ้มสะสมผลงาน ประวิทย์
ชื่อนักเรียน : นาย ประวิทย์ ชัยศรี
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,10:03   อ่าน 127 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แฟ้มสะสมผลงานรุ่งฤดี
ชื่อนักเรียน : นางสาวรุ่งฤดี ศรีราม
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,10:02   อ่าน 114 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แฟ้มสะสมผลงาน ภูมิภัทร
ชื่อนักเรียน : นาย ภูมิภัทร มาสง
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,10:02   อ่าน 115 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แฟ้มสะสมผลงาน ขนิษฐา
ชื่อนักเรียน : ขนิษฐา สุกทอง
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,10:02   อ่าน 117 ครั้ง