พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม
  2. พัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21
  3. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา
  4. ส่งเสริมสนับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ